Yiyo sarante yiyo sarante û tierra mala
Yiyo sarante - te olvidare (salsard.com)2015
Yiyo sarante pirata
Preguntale
Pirata
Tierra mala
Quedate
Vete con el otro
Pirata - yiyo sarante
Yiyo sarante - pirata
Yiyo sarante la maldita primavera
Homenaje a willie gonzalez
Yiyo sarante - tres semanas
Yiyo sarante - eres pasado (salsard.com)2014
Yiyo sarante - mala suerte (salsard.com)2014
Yiyo sarante - un hombre normal (salsard.com)
Yiyo sarante vs david kada salsa mix
Yiyo sarante - tres semanas (salsard.com) 2014
Yiyo sarante - hoy no es ayer (salsard.com)2015
Yiyo sarante - la maldita primavera ( salsa 2012 )
Yiyo sarante - nos engañamos los dos (salsard.com)
Yiyo sarante - mejor lo hago con la mano (salsard.com)2015
Yiyo sarante ft edwin el futuro de la salsa - la mejor de todas (salsard.com)2015